מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

שומת ארנונה

בדיקת שומת הארנונה

/ הנריק רוסטוביץ

מבוא

 

חקיקת הארנונה נחלקת לחקיקה ראשית ולחקיקת משנה. חקיקת המשנה נחלקת לתקנות הנחקקות בידי שרים, ולצווי הטלת הארנונה הנחקקים בידי המועצה הנבחרת של הרשות המקומית.

 

בשנת 1986 הוטלו לראשונה הגבלות על סמכותן של המועצות הנבחרות לשנות את תעריפי הארנונה, והגבלות אלה לבשו ופשטו צורה מאז ואד עתה. חקוקים אלה כונו על ידי: "דיני ההקפאה".

 

כמעט כל המועצות הנבחרות נכשלו בהליכי החקיקה מאז 1986 ועד היום. התוצאה היא, כי בצווי הטלת הארנונה של רשויות מקומיות רבות יש תעריפי ארנונה שנחקקו ללא סמכות.

 

פסקי דין רבים ביטלו תעריפי ארנונה, שנחקקו ללא סמכות.

 

בדיקת שומת הארנונה

 

כאשר בודקים שומת מס, כגון מס שבח, מס הכנסה או היטל השבחה, בודקים אם פקיד השומה ביסס את השומה על התשתית העובדתית הנכונה והרלוונטית. לא בודקים את חוקיות התעריפים של דיני המס.

 

כאשר בודקים שומת ארנונה, יש לבדוק שני דברים:

 

א. האם פקיד המס ביסס את השומה על התשתית העובדתית הנכונה והרלוונטית?

 

ב. האם תעריפי הארנונה הם חוקיים וסבירים?

 

בדיקת התשתית העובדתית

 

בבדיקת התשתית העובדתית יש לבחון את יסודות השומה:

 

א. זיהוי הנישום - שם ומשפחה או שם תאגיד;

 

ב. זיהוי הנכס - בגין איזה נכס, או בגין איזה חלק בנכס הוצאה השומה;

 

ג. בדיקת השימוש בנכס - זיהוי השימוש שנקבע בשומת הארנונה בהתאם להגדרתו בצו הטלת הארנונה של אותה רשות מקומית;

 

ד. בדיקת שטח הנכס - האם שטח הנכס בשומת הארנונה תואם את השטח שבו עושים את השימוש שנקבע בשומה;

 

ה. בדיקת האזור - בדיקה האם האזור שנקבע בשומת הארנונה תואם את מפת האזורים של צו הטלת הארנונה;

 

ו. בדיקת משתנים נוספים - בהתאם להוראות צו הטלת הארנונה, כגון גיל הבניין, סוג הבניין וכיוצא באלה.

 

בדיקת חוקיות התעריף

 

בבדיקת חוקיות תעריף הארנונה יש לבחון את כל השינויים שחלו בצווי הטלת הארנונה משנת 1985 ועד לשנת 2009. לצורך בדיקה זו יש להצטייד בכל צווי הטלת הארנונה של הרשות המקומית, וכן בכל החקוקים השנתיים ששינו את תעריפי הארנונה באופן גורף משנת 1986 ואילך.

 

בבדיקת חוקיות תעריף הארנונה יש לבחון מספר דברים:

 

א. האם שינוי התעריף בכל שנה ושנה תאם את השינויים הגורפים שנקבעו בחקיקה הראשית או בתקנות ההסדרים?

 

ב. האם בוצעו שינויים נסתרים, כגון שינוי בשיטת המדידה של שטח הנכס, שינוי בהגדרת השימוש או שינוי בגבולות של אזור.

 

ג. האם צו הטלת הארנונה נחקק במועד.

 

על פי דיני ההקפאה, המועצה הנבחרת של הרשות המקומית רשאית לחוקק תעריף שונה מהתעריף החוקי על פי הוראות השינוי הגורף, ובכלל זה שינוי בשיטת המדידה של שטח הנכס, שינוי בהגדרת השימוש או שינוי בגבולות של אזור. שינוי כזה טעון אישור של שר הפנים ושר האוצר.

 

כאשר מתברר, שתעריף הארנונה שנחקק שונה מהתעריף שהיה צריך להיות על פי כללי השינוי הגורף, או כאשר קיים שינוי בשיטת המדידה של שטח הנכס, שינוי בהגדרת השימוש או שינוי בגבולות של אזור, יש לפנות אל הרשות המקומית ולבקש את פרוטוקול הישיבה שבה נחקק צו הטלת הארנונה, את הבקשה שהוגשה לשרים ואת האישור שניתן.

 

על הרשות המקומית מוטלת חובה לפרש בבקשה לשרים את מהות השינוי "ברחל בתך הקטנה".

 

נוסחו הסופי של צו הטלת הארנונה צריך לעלות בקנה אחד עם נוסחו של האישור שניתן.

 

בכל מקרה אחר, התעריף אינו חוקי, ויש לקרוא לתוך צו הטלת הארנונה את התעריף, את שיטת המדידה, את הגדרת השימוש ואת גבולות השטח כפי שהיו ללא השינוי או בהתאם לשינוי שאושר.

 

השרשור - אם בצו הטלת ארנונה שנחקק בשנה פלונית יש תעריף שונה, שינוי שיטת מדידה, שינוי בהגדרת שימוש או שינוי גבול אזור שאינם עולים בקנה אחד עם השינוי הגורף, או עם שינוי שהותר כדין, אזי פגם זה משתרשר לשנים הבאות.

 

שילוב בדיקת חוקיות התעריף עם בדיקת נתוני השומה

 

לעתים, יש בצו הטלת הארנונה תעריף שנחקק כדין, אולם פקיד השומה משית בשומת הארנונה תעריף שונה. השתה כזו עשויה להתבסס על פסק דין, היוצר שינוי במדיניות הפרשנית שנותן פקיד השומה לצו הטלת הארנונה, למרות שלא חל בו שינוי.

 

שינוי מדיניות פרשנית יכול להיחשב כטעות רגילה של פקיד השומה, ויכול להיחשב כחריגה מדיני ההקפאה. לאבחנה זו יש משמעות, שנעמוד עליה בהמשך.

 

בדיקת סבירות התעריף

 

כאשר תעריף פלוני נחקק בהתאם לדיני ההקפאה, קיימת אפשרות שהוא לא סביר. במספר לא רב של מקרים נפסק, כי תעריף פלוני אינו סביר.

 

המבחנים לסבירות של תעריף הם רבים.

 

השוואה חיצונית - השוואת התעריף ברשות המקומית הנבחנת לרשויות מקומיות אחרות. בחינה כזו והמסקנות העולות ממנה צריכה להיות מבוססת על דוח סטטיסטי הנתמך בחוות דעת של מומחה.

 

השוואה פנימית - השוואת תעריף של שימוש מסוים לתעריף או תעריפים של שימושים דומים באותה רשות מקומית. לא כל שינוי הוא בלתי סביר, ויש לבסס את חוסר הסבירות בהתאם למקרה.

 

דרכי התקיפה של שומת ארנונה

 

בתקיפת שומת ארנונה יש לקבוע תחילה מיהו הגורם הנתקף.

 

אם התקיפה היא של "מעשה השומה" - התשתית העובדתית של יסודות השומה, כגון זיהוי הנישום, זיהוי הנכס, השימוש בנכס, שטח הנכס, האזור, גיל הבניין, סוג הבניין וכיוצא באלה, אזי יש להגיש השגה למנהל הארנונה תוך 90 יום מיום קבלת השומה.

 

על החלטת מנהל הארנונה להשיב תוף 60 יום, ועל החלטתו ניתן לערור לוועדת ערר תוך 30 יום.

 

על החלטת ועדת הערר ניתן לערער לבית המשפט המנהלי.

 

אם התקיפה היא של "מעשה החקיקה" - יש להגיש עתירה נגד המועצה הנבחרת לבית המשפט המנהלי תוך 45 יום מיום קבלת שומת הארנונה. על פסק הדין ניתן לערער לבית המשפט העליון.

 

כאשר מבקשים לתקוף גם את מעשה השומה וגם את מעשה החקיקה, או כאשר מדובר במקרה גבולי, רצוי להגיש בד בבד השגה ועתירה מנהלית.

 

כאשר מבקשים לתקוף את מעשה החקיקה ואת האישור שניתן בידי שר הפנים ושר האוצר, יש לעתור לבג"צ. הליך כזה הוא נדיר.

 

בעתירה מנהלית ניתן להעלות גם טענות של אי סבירות תעריף, אי קיום הבטחה שלטוני, אי קיום הסכם שומה משנים קודמות או הכרעה שניתנה בשנים קודמות בוועדת ערר, שומת ארנונה רטרואקטיבית, אי מתן פטור לנכס שניזק או לנכס ריק, וכיוצא באלה.

 

מחמת חוסר האחידות בפסיקה לגבי הסמכות של מנהל הארנונה לעומת הסמכות של בית המשפט המנהלי, רצוי לפתוח בשני ההליכים במקביל. במקרים כאלה, לא ניתן להסכים לגבי הסמכות, ויש לבקש הכרעה משפטית.

הנריק רוסטוביץ
בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב (1974).פרקליט וחבר בלשכת עורכי-הדין (1976).דוקטורט בשיווק בפקולטה לכלכלה, אוניברסיטת אורדיה, רומניה
חוק ומשפט - דיני מיסים
תאריך: 13/12/2010
תגיות:   ארנונה    מסים    נדלן    מקרקעין   


פרסומות

שעות פתיחה משרד הפנים
הכנס לאתר שעות פתיחה ותוכל לקבל את שעות הפתיחה של משרד הפנים
שעות פתיחה משרד הפנים
 

ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני מיסים

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא? / אלי דורון
בטרם נדון לגופו של עניין מהי הסרת מחדל והאם הדבר מהווה שיקול לקולא בענישת הנישום, נציין תחילה את מדיניות הענישה השלטת כיום בבתי המשפט לאור ביצוע עבירות כלכליות ככלל ועבירות מס בפרט.
מולדובה- יעד אטרקטיבי לתכנוני מס / אלי דורון
כחלק משאיפתה של רפובליקת מולדובה למשוך משקיעים זרים ובכדי לעודד את הישארותם והשתקעותם במדינה לפרקי זמן ארוכים, עברה במהלך השנים האחרונות המדינה הסובייטית בדימוס מספר רפורמות מהותיות בשיטת המיסוי המונה
עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין / אלי דורון
באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:
ייעוץ מס הכנסה –שיטת המס בישראל לפני הרפורמה הנקבעה ב"חוק לתיקון פקודת מס הכנסה" / אלי דורון
מיסוי הכנסה פרותית ככלל, שיטת המס הישראלית לפני הרפורמה הייתה מבוססת על הזיקה הטריטוריאלית אשר בחנה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. אלא שבמספר הוראות בפקו
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד / הנריק רוסטוביץ
שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים
גביית ארנונה לא חוקית של עיריית בת ים / הנריק רוסטוביץ
הליכי גבייה מנהליים מקנים לרשות זכויות רבות נגד חייבים כגון זכות עיקול ומימוש רק כאשר לאזרח יש חוב לא שנוי במחלוקת. אין לפעול בגבייה מנהלית כאשר מדובר בחובות ישנים, המשתרעים על פני שנים רבות.
בית המשפט: עיריית ירושלים גובה ארנונה באמצעות "התראות מבהילות, העשויות לערער את שלוותו של כל אדם" / הנריק רוסטוביץ
המאמר מדבר על מחדלה של עיריית ירושלים אשר שלחה הודעה על אי תשלום חוב ארנונה גבוה מאוד בטרם בדקה את העובדות באשר לנכס שלגביו הוצא החוב.
כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון / הנריק רוסטוביץ
הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים