מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

פיתוח תשתיות

אימתי יוכרו תשומות לעוסק בגין פיתוח תשתיות?

/ אלי דורון
אימתי יוכרו תשומות לעוסק בגין פיתוח תשתיות?
אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - רוסלן ביקנוב, משפטן
 
 
עקרונות ניכוי מס תשומות קבועים בסעיפים 1, 38 ו - 41 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק").
לפי הגדרת המונח "מס תשומות" שבסעיף 1 לחוק יוצא שניתן לנכות כמס תשומות רק מע"מ שהוטל על מכירת נכסים או על מתן שירותים לעוסק, או על יבוא נכסים בידי עוסק. ההגדרה אף דורשת שהנכס הנרכש והשירות שנתקבל יהיו "לצרכי העסק או לשימוש בעסקו" של העוסק.
סעיף 41 לחוק מוסיף תנאי נוסף: לא רק שהתשומה תשמש לצורכי עסקו של העוסק, אלא שהיא גם תשמש לעסקה החייבת במס. קרי, הזכות לנכות מס תשומות ניתנת לעוסק רק אם בצידה קיימת החובה לשלם מס ערך מוסף אך לא בעסקה הפטורה מהמס גם אם העסקה נעשית לצרכי העסק.
על פי פסיקת בימ"ש אשר נתנו פרשנות לניכוי מס התשומות, יוצא שאין צורך להצביע על עסקה ספציפית החייבת במס אלא די בכך שהתשומות שמשו בעסקו הכולל של העוסק ע"מ שיהיה ניתן בניכוי, ובלבד שקיימת חבות עקרונית של העוסק במס ואין דרישה כי יוכח קשר ספציפי בינן לבין עסקה מסוימת החייבת במס.

 

באשר לניכוי מס תשומות בגין עבודות פיתוח: בעיקרון, האחריות להקמתן של מערכות תשתית שונות בתחומה של רשות מקומית, מוטלות, דרך כלל, על כתפיה של הרשות, כאשר לרשות המקומית סמכות לגבות אגרות והיטלים מבעלי הזכויות במקרקעין לצורך מימון עבודות הפיתוח.

נהוג לומר כי "דרך המלך" בכל הנוגע לעבודות הפיתוח של התשתיות המוניציפליות  הינה ביצוען על ידי הרשות המקומית, באמצעות קבלנים עימם היא מתקשרת בחוזים.

ברם, זו אינה האפשרות היחידה העומדת בפני הרשות שכן, בנוסף לדרך הפעולה האמורה לעיל, יכולה הרשות המקומית לכרות הסכם פיתוח עם היזם/בעל הקרקע, לפיו הוא יבצע (בין אם בעצמו ובין אם באמצעות התקשרות עם חברה אחרת) את עבודות הפיתוח ובתמורה, היא תפטור אותו מתשלומי חובה בהם הוא חב.

הליכה באותה "דרך מלך" מתוארת, למעשה, אינה מאפשרת קיזוז מס תשומות בגין תשלומי האגרה ששולמו ו/או יש לשלמם לרשות המקומית, זאת מפני שהרשות המקומית, כמלכ"ר, אינה מעבירה מס על העסקאות בגין תשלומי אגרות כאמור.

מדיניות זו קיבלה משנה תוקף במסגרת פס"ד ע"א 1306/99 חוף הכרמל 88 בע"מ נ' מנהל מע"מ חיפה (להלן: "עניין חוף הכרמל"), הדן בעניין חבותו במע"מ של יזם/בעל קרקע המבצע את עבודות הפיתוח בתמורה לויתור מצד הרשות המקומית על תשלום אגרות פיתוח והיטלים.

בעניין חוף הכרמל נקבע ע"י בימ"ש העליון כי כאשר יזם מסוים מבצע את עבודות הפיתוח תמורת ויתור על תשלום היטלים ואגרות בקשר עם עבודות אלה, הרי שרואים אותו כמי שמעניק שירות לעירייה בדמות ביצוע עבודות פיתוח. לפיכך, יחויב היזם/בעל הקרקע בתשלום מע"מ בהתאם לגובה האגרות שמהן "הופטר" ע"י הרשות המקומית.

פס"ד רלוונטי נוסף לסוגייה זו ניתן זה לא מכבר ע"י בימ"ש העליון בעניין ע"א 6014/04 מנהל מס ערך מוסף – אשדוד נ' ראדקו ואח' (להלן: "עניין ראדקו"). בעניין ראדקו דובר על יזמים שביצעו עבודות פיתוח ותשתיות באמצעות חברה כלכלית הנמצאת בבעלות הרשות המקומית. בתמורה לביצוע עבודות הפיתוח והתשתיות, הופטרו היזמים מתשלומי אגרות והיטלים. ביהמ"ש העליון ראה במבנה העסקה כפי שתוארה לעיל "קיצור דרך". בימ"ש העליון קבע כי מדובר למעשה בשתי עסקאות שונות. האחת, העברת כספי אגרות הפיתוח מהיזם לרשות המקומית והשניה, תשלום מהרשות המקומית לחברה הכלכלית בעבור ביצוע עבודות הפיתוח. הווה אומר, הרשות המקומית היא זו המקבלת את שירותי פיתוח הקרקע, ולא  היזם, מה שמונע באפשרותו של זה האחרון לנכות מס תשומות בגין עסקה זו (כפי שנקבע גם בעניין חוף הכרמל).

 

אימתי בכל זאת יוכר ניכוי מס תשומות?

התשובה תלויה בשאלה מי מבקש לקזז מס תשומות.

 אם בקבלן עסקינן בסיטואציה שקראנו לה "דרך המלך", אזי לא מתעוררת שום בעיה והקבלן אכן זכאי לקזז תשומות בהתאם לסעיפי החוק שמנינו לעיל ובתנאי שמועבר מס עסקאות כנדרש.

אם לחלופין ביזם/בעל הקרקע מדובר, הרי שבעניין חוף הכרמל נקבע כי היזם רשאי לנכות כמס תשומות את הסכומים ששולמו על ידו לקבלני המשנה (להבדיל מקיזוז מס תשומות בגין תשלומי האגרה ששולמו לרשות המקומית, שהוא כאמור אסור), הנותנים לו שרות של ביצוע עבודות פיתוח בקרקע.

רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)

טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449

חיפה: שדרות המגינים 58

טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976

רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1,  בוקרסט

שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון

משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, עמיר

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
אלי דורון
דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי - עורכי דין ונוטריון,מתמחה במגוון תחומי משפט ומספק שרותים כגון: מיסים, נדל"ן, משפט ימי, משפט מסחרי, אזרחי
דורון, טיקוצקי, צדרבוים - עורכי דין ונוטריון,מתמחה במגוון תחומי משפט ומספק שרותים כגון:מיסים, נדל"ן, משפט ימי, משפט מסחרי, אזרחי
דורון, טיקוצקי, צדרבוים עורכי דין
רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1) טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449 חיפה: שדרות המגינים 58 טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976 רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1, בוקרסט
בן גוריון 2. ב.ס.ר 1
רמת גן
036109100
036127449
חוק ומשפט - דיני מיסים
תאריך: 25/7/2010
תגיות:   מס הכנסה   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני מיסים

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא? / אלי דורון
בטרם נדון לגופו של עניין מהי הסרת מחדל והאם הדבר מהווה שיקול לקולא בענישת הנישום, נציין תחילה את מדיניות הענישה השלטת כיום בבתי המשפט לאור ביצוע עבירות כלכליות ככלל ועבירות מס בפרט.
מולדובה- יעד אטרקטיבי לתכנוני מס / אלי דורון
כחלק משאיפתה של רפובליקת מולדובה למשוך משקיעים זרים ובכדי לעודד את הישארותם והשתקעותם במדינה לפרקי זמן ארוכים, עברה במהלך השנים האחרונות המדינה הסובייטית בדימוס מספר רפורמות מהותיות בשיטת המיסוי המונה
עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין / אלי דורון
באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:
ייעוץ מס הכנסה –שיטת המס בישראל לפני הרפורמה הנקבעה ב"חוק לתיקון פקודת מס הכנסה" / אלי דורון
מיסוי הכנסה פרותית ככלל, שיטת המס הישראלית לפני הרפורמה הייתה מבוססת על הזיקה הטריטוריאלית אשר בחנה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. אלא שבמספר הוראות בפקו
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד / הנריק רוסטוביץ
שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים
גביית ארנונה לא חוקית של עיריית בת ים / הנריק רוסטוביץ
הליכי גבייה מנהליים מקנים לרשות זכויות רבות נגד חייבים כגון זכות עיקול ומימוש רק כאשר לאזרח יש חוב לא שנוי במחלוקת. אין לפעול בגבייה מנהלית כאשר מדובר בחובות ישנים, המשתרעים על פני שנים רבות.
בית המשפט: עיריית ירושלים גובה ארנונה באמצעות "התראות מבהילות, העשויות לערער את שלוותו של כל אדם" / הנריק רוסטוביץ
המאמר מדבר על מחדלה של עיריית ירושלים אשר שלחה הודעה על אי תשלום חוב ארנונה גבוה מאוד בטרם בדקה את העובדות באשר לנכס שלגביו הוצא החוב.
כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון / הנריק רוסטוביץ
הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים